วิสัยทัศน์

เกลือทะเลไทยได้มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล