จัดทำข้อมูลเอกภาพและแนวทางส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเกลือครั้งที่ 2 จังหวัดปัตตานี

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย นำโดยนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ร่วมกับกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ […]

สลท. บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ สศก. เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเกลือทะเล ปีการผลิต 2565/66

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย นำโดยนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย […]

เกลือเป็นแร่ธาตุทางโภชนาการชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และสัตว์มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน
กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย
เยี่ยมกระทรวงพาณิชย์
“BCG Value Chain เกลือทะเลไทย” โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นการนำเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าของเกลือทะเลไทยตาม BCG Model ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างมูลค่า การหมุนเวียนใช้ทรัพยากร และความสมดุลและยั่งยืน โดยกำหนดกิจกรรมในทุกกระบวนการ ได้แก่ ต้นน้ำ (เกษตรกร) กลางน้ำ (องค์กรเกษตรกร,ผู้ประกอบการ) และปลายน้ำ (ภาคอุตสาหกรรม,ผู้บริโภค) ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปี 2566 – 2570 คือเกลือทะเลมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เกลือทะเลมีตลาดที่หลากหลาย ราคาเกลือทะเลมีเสถียรภาพ และมีระบบการจัดการพื้นที่เกลือทะเล 
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย

ที่ตั้งหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร
 อาคาร 1 ชั้น 4
เลขที่ 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0 2579 3015 , ภายใน 505
E-mail : seasaltdoae@gmail.com