เกลือเป็นแร่ธาตุทางโภชนาการชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และสัตว์มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน
กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย
เยี่ยมกระทรวงพาณิชย์
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย

ที่ตั้งหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร
 อาคาร 1 ชั้น 4
เลขที่ 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0 2579 3015 , ภายใน 505
E-mail : seasaltdoae@gmail.com