Category: โครงการเกลือทะเลครบวงจร

0

สรุปผลการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจผู้ผลิตเกลือทะเลไทย “ถอดรหัส BCG Model การขับเคลื่อนเกลือทะเลไทยสู่ความมั่นคงเชิงธุรกิจ”

เมื่อวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมากรพัฒนาเกลือ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจผู้ผลิตเกลือทะเลไทย ภายใต้ Theme “ถอดรหัส BCG Model การขับเคลื่อนเกลือทะเลไทย สู่ความมั่นคงเชิงธุรกิจเกษตร” ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกฤษ อุตตมะเวทัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ ตัวแทนเกษตรกรนาเกลือ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา...

0

ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเกลือทะเลไทยที่ปัตตานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เก็บข้อมูลการพัฒนาและยกระดับแหล่งทำนาเกลือทะเลสู่มรดกเกษตรโลก (GIAHS) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี โดยมีนายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเกลือทะเลไทยของจังหวัดปัตตานีและหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการร่วมมือกันพัฒนากระบวนการผลิตเกลือทะเลให้สอดคล้องกับนโยบายเกษตรสมัยใหม่...

0

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (ผู้ปฏิบัติงานด้านเกลือทะเลไทย)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (ผู้ปฏิบัติงานด้านเกลือทะเลไทย) ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีนางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเกลือทะเล รับทราบแนวทางในการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเล สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน...