Category: โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย

0

แผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2564 – 2568 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2566 – 2570 ผู้เข้าชม : 677

0

การประชุมหารือและประสานหน่วยงานภาคี

1. ประชุมหารือแนวทางการกระจายเกลือทะเล กับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์นาเกลือทะเล จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 2. ประชุมหารือร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนา และประสานความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่นาเกลือทะเลของไทย ผู้เข้าชม : 306

0

ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเล

สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลของเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล เพื่อชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตการตลาดและการแปรูปเกลือทะเลไทย วิเคราะห์การผลิตการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเกลือทะเลไทยในพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยการผลิตต้นทุนการผลิตการตลาดและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาผลิตการตลาดเกลือทะเลทั้งระบบอย่างยั่งยืน เป้าหมายเกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน สมาชิกสหกรณ์ ในพื้นที่ทำนาเกลือ 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และปัตตานี รวม จำนวน 200 ราย ผู้เข้าชม : 316

0

การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับชอบงานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย ระดับเขต จังหวัด และอำเภอ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย โครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปีงบประมาณ 2565 และการดำเนินการพัฒนาเกลือทะเลไทย ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน ได้แก่ การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 โดยได้ช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือ จำนวน 111 ราย ปริมาณเกลือ 39,841.17 ตัน ใช้เงินงบประมาณ 9,960,291.75 บาท การสืบสารพิธีทำขวัญเกลือ เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรนาเกลือในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้ร่วมสืบสานพิธีทำขวัญเกลือในปีต่อไป...