Category: โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย

0

ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเล

สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลของเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล เพื่อชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตการตลาดและการแปรูปเกลือทะเลไทย วิเคราะห์การผลิตการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเกลือทะเลไทยในพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยการผลิตต้นทุนการผลิตการตลาดและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาผลิตการตลาดเกลือทะเลทั้งระบบอย่างยั่งยืน เป้าหมายเกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน สมาชิกสหกรณ์ ในพื้นที่ทำนาเกลือ 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และปัตตานี รวม จำนวน 200 ราย ผู้เข้าชม : 182

0

การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับชอบงานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย ระดับเขต จังหวัด และอำเภอ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย โครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปีงบประมาณ 2565 และการดำเนินการพัฒนาเกลือทะเลไทย ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน ได้แก่ การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 โดยได้ช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือ จำนวน 111 ราย ปริมาณเกลือ 39,841.17 ตัน ใช้เงินงบประมาณ 9,960,291.75 บาท การสืบสารพิธีทำขวัญเกลือ เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรนาเกลือในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้ร่วมสืบสานพิธีทำขวัญเกลือในปีต่อไป...