Category: โครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564

0

จังหวัดเพชรบุรีประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาเกลือทะเล

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดเชยส่วนต่างราคาเกลือทะเล ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 106 ราย ปริมาณเกลือทะเล 36,925.68 ไร่ วงเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาอ้างอิง วงเงินทั้งสิ้น 9,231,420 บาทผลการพิจารณา มีเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน จำนวน 93 ราย ประมาณเกลือทะเล 33,067.42 ตัน วงเงินชดเชย...

0

ประชุมพิจารณาสรุปโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 (ครั้งที่ 2)

วันอังคาร ที่ ๑๔ อันวาคม ๒๕๖๔ นายวิโมกษ์ พรหมหอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย นายประชุม ซูเนียม นางชมพูนุท พรหมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางรัชนี ช่างจำ และ นางสาวสุทธิตา ฐิติทศพร นักวิซาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมตัวยคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี ๒๕๖๔ อำเาอเมืองเพชรบุรี ดำเนินการจัดประชุม พิจารณาสรุปรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล และกลั่นกรองงบประมาณค่าชดเชย ส่วนต่างราคาเกลือทะเล ณ ห้องประชุมที่ว่าการจำเภอเมืองเพชรบุรี ชั้น ๒ อำเภอเมืองเพขรบุรี...

0

การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 อำเภอบ้านแหลม

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านแหลม ในฐานะประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 อำเภอบ้านแหลม โดยมีนายพันวิทย์ ศรีสังข์งาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการตรวจสอบเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัยหาเกลือทะเลไทย ปี 2564 โดยมีเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้จำนวน 85 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าชม : 576

0

เกษตรเพชรบุรีร่วมแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต๊อก

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายประสาน ปานคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางพรรณวดี ทองแดง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนายพันวิทย์ ศรีสังข์งาม นักวิชาการส่งเสริมการกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 เพื่อสุ่มตรวจสอบปริมาณเกลือทะเลคงค้าง ปีการผลิต 2562/63 ของเกษตรกรนาเกลือที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปีการผลิต 2562/63 และแจ้งปริมาณเกลือคงค้างไว้จำนวน 23 ครัวเรือน จากเกษตรกรเป้าหมายทั้งสิ้น 107 ครัวเรือน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี ทราบต่อไป โดยการลงพื้ที่ครั้งนี้...