Category: โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย

0

ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรชี้แนวโน้มอนาคตเกลือทะเลไทยและแนวทางการพัฒนา

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ได้บรรยาย หัวข้อ “สถานการณ์แนวโน้มของอนาคตเกลือทะเลไทยและความสำคัญการจัดการพื้นที่การผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกลือทะเล”และ “แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาเกลือทะเล”   ในการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกลือทะเล (Zoning) ระดับเขต ณ โฮเทล ฟิวส์ ระยอง จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ในการนี้ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ได้บรรยายถึงสถานการณ์เกลือทะเลไทยในปัจจุบันว่า แหล่งผลิตเกลือทะเลที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มที่มีการผลิตมาก ประมาณร้อยละ 98 ของผลผลิตทั้งประเทศ มี 3 จังหวัด คือ...

0

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยความก้าวหน้าการพัฒนาเกลือทะเลครึ่งปีแรก

เมื่อวันที่  7 เมษายน 2565นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปี 2575  โดยมีนางสาวนันทมาส ทองปลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ตลอดจนผู้แทนจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 3 5 สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ 7 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยที่ประชุมได้รับทราบ...

0

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกลือทะเลไทย พัฒนาสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับเกลือทะเล ครั้งที่ 3-1/2565 ผ่านระบบ VDO Conference ส่งสัญญาณจากห้องประชุม War Room 2 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมโดยที่ประชุมรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 โครงการนำร่องการพัฒนาแปลงนาเกลือทะเลต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร แจ้งปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน อีกทั้งรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร...

0

จังหวัดเพชรบุรีประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาเกลือทะเล

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดเชยส่วนต่างราคาเกลือทะเล ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 106 ราย ปริมาณเกลือทะเล 36,925.68 ไร่ วงเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาอ้างอิง วงเงินทั้งสิ้น 9,231,420 บาทผลการพิจารณา มีเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน จำนวน 93 ราย ประมาณเกลือทะเล 33,067.42 ตัน วงเงินชดเชย...

0

ประชุมพิจารณาสรุปโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 (ครั้งที่ 2)

วันอังคาร ที่ ๑๔ อันวาคม ๒๕๖๔ นายวิโมกษ์ พรหมหอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย นายประชุม ซูเนียม นางชมพูนุท พรหมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางรัชนี ช่างจำ และ นางสาวสุทธิตา ฐิติทศพร นักวิซาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมตัวยคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี ๒๕๖๔ อำเาอเมืองเพชรบุรี ดำเนินการจัดประชุม พิจารณาสรุปรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล และกลั่นกรองงบประมาณค่าชดเชย ส่วนต่างราคาเกลือทะเล ณ ห้องประชุมที่ว่าการจำเภอเมืองเพชรบุรี ชั้น ๒ อำเภอเมืองเพขรบุรี...

0

การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 อำเภอบ้านแหลม

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านแหลม ในฐานะประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 อำเภอบ้านแหลม โดยมีนายพันวิทย์ ศรีสังข์งาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการตรวจสอบเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัยหาเกลือทะเลไทย ปี 2564 โดยมีเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้จำนวน 85 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าชม : 506

0

เกษตรเพชรบุรีร่วมแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต๊อก

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายประสาน ปานคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางพรรณวดี ทองแดง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนายพันวิทย์ ศรีสังข์งาม นักวิชาการส่งเสริมการกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 เพื่อสุ่มตรวจสอบปริมาณเกลือทะเลคงค้าง ปีการผลิต 2562/63 ของเกษตรกรนาเกลือที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปีการผลิต 2562/63 และแจ้งปริมาณเกลือคงค้างไว้จำนวน 23 ครัวเรือน จากเกษตรกรเป้าหมายทั้งสิ้น 107 ครัวเรือน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี ทราบต่อไป โดยการลงพื้ที่ครั้งนี้...

0

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายนวนิตย์  พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมบริหารโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีคณะกรรมการบริการโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลปี 2564 เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมได้หารือหลักการปฏิบัติโครงการ ได้แก่ เกณฑ์การให้การสนับสนุน ขั้นตอนการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติการรับและเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต กรรมการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี...

0

แผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2564 – 2568 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2566 – 2570 ผู้เข้าชม : 585

0

การประชุมหารือและประสานหน่วยงานภาคี

1. ประชุมหารือแนวทางการกระจายเกลือทะเล กับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์นาเกลือทะเล จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 2. ประชุมหารือร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนา และประสานความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่นาเกลือทะเลของไทย ผู้เข้าชม : 244