Category: คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย

0

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลจาก 7 จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และนางสาวนันทมาส ทองปลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหามาตรการป้องกันและช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือหากเกิดกรณีประสบกับปัญหาราคาเกลือตกต่ำ โดยที่ประธานกรรมการได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หารือร่วมกันในการหามาตรการแทรกแซงราคาเกลือทะเล...

0

คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่นาเกลือทะเลไทยเป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลกลงพื้นที่ประเมินศักยภาพและพร้อมของนาเกลือทะเลปัตตานี

เมื่อวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมการประเมินศักยภาพการพัฒนาและยกระดับแหล่งทำเกลือทะเลสู่มรดกเกษตรโลก (GIAHS) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานา หมู่ 2 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่นาเกลือทะเลไทยเป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก เป็นประธานการประชุม โดยมีนายจำเดิม ทองคำ เกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษาคณะฯ นางสาวนันทมาส ทองปลี เลขานุการและคณะทำงาน และผู้แทนคณะทำงาน จากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร...

0

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเกลือหวานปัตตานี หนึ่งเดียวในประเทศไทย แห่งเดียวในคาบสมุทรมลายู

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย มอบหมายนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Add Hoc) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ วิสาหกิจชุมชนเกลือเม็ดบานา หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองปัตตานี และวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยม เป็นขวัญและกำลังใจรวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ โดยเน้นติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์นำการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงการผลิตเกลือกับผู้ประกอบการที่ใช้เกลือเป็นวัตถุดิบและผู้ค้าส่งเกลือทะเล และการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ...

0

กระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและหน่วยงานภาคี เดินหน้าขยายผล GAP เกลือทะเล พร้อมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคีและเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี แปลงนาเกลือทะเล และแปลงไม้ผลของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กำลังใจ ข้อเสนอแนะ...

0

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคี/เกษตรกรชาวนาเกลือทะเล พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกร 3 รายแรกของสมุทรสงคราม

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคีและเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565 ณ สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กำลังใจ ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยงการผลิตเกลือกับผู้ประกอบการ ที่ใช้เกลือเป็นวัตถุดิบและผู้ค้าส่งเกลือทะเล โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้การต้อนรับ โอกาสนี้ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ได้มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP...

0

คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการผลิตเกลือ เพื่อณรงค์การใช้เกลือทะเลไทยเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร

เมื่อวันที่ 12 -14 ธันวาคม 2564 นางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการผลิตเกลือของผู้ประกอบการแปรรูปเกลือทะเลไทยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ในการประสานงานกิจกรรมดังกล่าวในการนี้ได้สำรวจข้อมูลการรับซื้อเกลือจากเกษตรกรนาเกลือ ปริมาณการผลิต รายละเอียดกิจกรรมการผลิต และการควบคุมมาตรฐานการผลิต เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนรณรงค์การใช้เกลือทะเลไทยเป็นวัตถุดิบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาเกลือทะเลระยะเร่งด่วน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 5/2564 ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ผู้เข้าชม : 442

0

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทย ผู้แทนส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคีและเกษตรกร ครั้งที่ 2/2564 ณ สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเกลือทะเลไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้การต้อนรับ                    การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยกล่าวว่า เกลือทะเลเป็นปัจจัยการผลิตในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่นๆ แต่การทำนาเกลือทะเลจะทำบริเวณชายทะเล ซึ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม...

0

การติดตามมติคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย

การติดตามมติคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ในปี งบประมาณ 2565 1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้หารือร่วมกันระหว่างสถาบันเจ้าหนี้ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) และเกษตรกรเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ จาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งคำขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ มายังกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยแต่ละจังหวัดขอขยายระยะเวลาเป็นเวลา ที่ต่างกันดังนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ขอขยายระยะเวลาออกไป 2 ปี มีหนี้ค้างชำระ 3,000,000 บาท จังหวัดสมุทรสงคราม ขอขยายระยะเวลาออกไป 6 เดือน มีหนี้ค้างชำระ 290,000...

0

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย

ปี 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 1/2566 ปี 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 1/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 3/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 4/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 5/2565 ปี 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 1/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 3/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย...

0

เยี่ยมกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพื่อเยี่ยมหน่วยงานและหารือการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทย ในประเด็น การแก้ไขปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำ และปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อกของเกษตรกร การขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ และ ร่างกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าเกลือ จำนวน 2 ฉบับ การพัฒนาผู้ประกอบการ ให้กับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลที่มีการรวมกลุ่ม เช่น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ผู้เข้าชม : 202