Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

0

แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของการทำนาเกลือทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

13 กรกฎาคม 2566 นายนวนิตย์ พลเคน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เข้าร่วมหารือกับนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในประเด็นแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของการทำนาเกลือทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในการลงพื้นที่ตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เข้าชม : 74

0

ขับเคลื่อนและบูรณาการการบริหารจัดการเกลือทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายนวนิตย์ พลเคน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมหารือกับนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองเอก อาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการบริหารจัดการเกลือทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผู้เข้าชม : 93

0

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลางภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลางภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ได้ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลรายละเอียดหลักการและเหตุผลที่ประสงค์ขอปรับแก้ไขชื่อจาก “นาเกลือสมุทร” เปลี่ยนเป็น “นาเกลือทะเล” ตามคำนิยาม “ประกอบการเกษตร”...

0

สลท. บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ สศก. เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเกลือทะเล ปีการผลิต 2565/66

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย นำโดยนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2, 3 สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ ในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเกลือทะเล ปีการผลิต 2565/66 โดยมีเป้าหมายเป็นครัวเรือนตัวอย่างเกษตรกรในแหล่งผลิตเกลือทะเลสำคัญของประเทศ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดปัตตานี โดยกำหนดตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 256 ตัวอย่าง ระยะเวลาในการดำเนินการสำรวจ ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม...

0

สรุปผลการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจผู้ผลิตเกลือทะเลไทย “ถอดรหัส BCG Model การขับเคลื่อนเกลือทะเลไทยสู่ความมั่นคงเชิงธุรกิจ”

เมื่อวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมากรพัฒนาเกลือ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจผู้ผลิตเกลือทะเลไทย ภายใต้ Theme “ถอดรหัส BCG Model การขับเคลื่อนเกลือทะเลไทย สู่ความมั่นคงเชิงธุรกิจเกษตร” ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกฤษ อุตตมะเวทัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ ตัวแทนเกษตรกรนาเกลือ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา...

0

งานส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือและการบริหารจัดการเกลือทะเลครบวงจร และการลงนามทำสัตยาบันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือและการบริหารจัดการเกลือทะเลครบวงจร และการลงนามทำสัตยาบันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสหกรณ์เกลือทะเล และเกษตรกรเข้าร่วม การลงนามสัตยาบันครั้งนี้ เป็นการตกลงร่วมกันของสมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทยจำกัด สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด และสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ในการกำหนดราคาขั้นต่ำของเกลือทะเลไทย...

0

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจวิเคราะห์เกลือทะเลไทย ผลักดันสู่มาตรฐานสากล

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจวิเคราะห์เกลือทะเลไทยผลักดันสู่มาตรฐานสากล วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเกลือทะเล ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ...

0

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมการประชุมครั้งนี้ ประธานการประชุมได้มอบนโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยให้ยึดแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2566...

0

เกษตรกรนาเกลือจังหวัดปัตตานี เตรียมความพร้อมสู่การขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสุนิภา คีรีนารถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ ติดตามการทำนาเกลือทะเลปัตตานี ในพื้นที่ตำบลบานา และตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมลงพื้นที่ และพูดคุยกับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลปัตตานี เกี่ยวกับประเด็นรายละเอียด การตรวจประเมิน และข้อกำหนด ตามแบบบันทึกรายงานการตรวจประเมิน มกษ.9055 และได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ...

0

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงาน “ประเพณีการทำขวัญเกลือ” ที่เพชรบุรีประเดิมผลผลิตเกลือทะเลรอบแรกของปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีการทําขวัญเกลือ”ณ แปลงนาเกลือของเกษตรกร (นายคทาวุธ บุญมา) สหกรณ์เกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์การผลิตเกลือทะเลของประเทศไทย พร้อมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่...