กระทรวงเกษตรฯผนึกกำลังภาคีสืบสานพิธีทำขวัญเกลือ

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการสืบสานพิธีทำขวัญเกลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่โดยมีนายอาณัติ หุ่นหลา เกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ส่งสัญญาณจากห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร และมีคณะทำงานฯ จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม สถานีตำรวจภูธรบ้านแหลม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสืบสานพิธีทำขวัญเกลือทะเลและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ จังหวัดเพชรบุรี และรับทราบถึงความเป็นมาของพิธีทำขวัญเกลือ และได้ร่วมกันพิจารณาโครงการฯ ได้แก่ วัตถุประสงค์โครงการ กลุ่มเป้าหมาย กำหนดการจัดงาน แผนผังการจัดงาน รายละเอียดกิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกิจกรรม ดังนี้ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จัดหาน้ำดื่มและรถสุขาเคลื่อนที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และเกษตรพันธสัญญา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ด้านการทำบัญชี สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนเอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจคัดกรอง COVID – 19 สถานีตำรวจภูธรบ้านแหลม จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจร ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเน้นย้ำให้การจัดงานเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 19 อย่างเคร่งครัด
โดยการจัดงานสืบสานพิธีทำขวัญเกลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ กำหนดจัดขึ้น
ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ แปลงนาเกลือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ รักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
การทำนาเกลือของประเทศ และสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์การผลิตเกลือทะเลของประเทศไทย พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรกรชาวนาเกลือทะเล แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *