จังหวัดเพชรบุรีประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาเกลือทะเล

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเพื่อชดเชยส่วนต่างราคาเกลือทะเล ให้แก่
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 106 ราย ปริมาณเกลือทะเล 36,925.68 ไร่ วงเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาอ้างอิง วงเงินทั้งสิ้น 9,231,420 บาทผลการพิจารณา มีเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน จำนวน 93 ราย ประมาณเกลือทะเล 33,067.42 ตัน วงเงินชดเชย รวมทั้งสิ้น 8,266,855 บาทโดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการประชุม

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *