กระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลกเกลือทะเลไทย

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นทั่วประเทศ ผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลกของไทย แนวทางการขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลกเกลือทะเลไทย และโครงการศึกษาดูงานการจัดการระบบมรดกทางการเกษตรโลกในสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและพิจารณาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพและตรงตามหลักเกณฑ์ของระบบมรดกทางการเกษตรโลก เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนำร่องมรดกด้านการเกษตรและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
ในการนี้ นางสาวนันทมาส ทองปลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ได้นำเสนอแนวทางการขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลกเกลือทะเลไทย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมข้อมูลและรายละเอียดในการดำเนินการให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของระบบมรดกทางการเกษตรโลกต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *