ประชุมพิจารณาสรุปโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 (ครั้งที่ 2)

วันอังคาร ที่ ๑๔ อันวาคม ๒๕๖๔ นายวิโมกษ์ พรหมหอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการ
แทนเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย นายประชุม ซูเนียม นางชมพูนุท พรหมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางรัชนี ช่างจำ และ นางสาวสุทธิตา ฐิติทศพร นักวิซาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมตัวยคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี ๒๕๖๔ อำเาอเมืองเพชรบุรี ดำเนินการจัดประชุม พิจารณาสรุปรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล และกลั่นกรองงบประมาณค่าชดเชย ส่วนต่างราคาเกลือทะเล ณ ห้องประชุมที่ว่าการจำเภอเมืองเพชรบุรี ชั้น ๒ อำเภอเมืองเพขรบุรี จังหวัดเพขรบุรี

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *