การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 อำเภอบ้านแหลม

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านแหลม ในฐานะประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 อำเภอบ้านแหลม โดยมีนายพันวิทย์ ศรีสังข์งาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการตรวจสอบเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัยหาเกลือทะเลไทย ปี 2564 โดยมีเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้จำนวน 85 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *