เกษตรเพชรบุรีร่วมแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต๊อก

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายประสาน ปานคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางพรรณวดี ทองแดง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนายพันวิทย์ ศรีสังข์งาม นักวิชาการส่งเสริมการกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 เพื่อสุ่มตรวจสอบปริมาณเกลือทะเลคงค้าง ปีการผลิต 2562/63 ของเกษตรกรนาเกลือที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปีการผลิต 2562/63 และแจ้งปริมาณเกลือคงค้างไว้จำนวน 23 ครัวเรือน จากเกษตรกรเป้าหมายทั้งสิ้น 107 ครัวเรือน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี ทราบต่อไป โดยการลงพื้ที่ครั้งนี้
มีผู้แทนปลัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเพชรบุรี ผู้แทนเกษตรจังหวัด และผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วมการสุ่มตรวจ ซึ่งมีคณะกรรมการระดับอำเภอร่วมลงพื้นที่ด้วย

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *