กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทย ผู้แทนส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคีและเกษตรกร ครั้งที่ 2/2564 ณ สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเกลือทะเลไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้การต้อนรับ                   

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยกล่าวว่า เกลือทะเลเป็นปัจจัยการผลิตในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่นๆ แต่การทำนาเกลือทะเลจะทำบริเวณชายทะเล ซึ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม จึงมีแนวโน้มการสูญเสียพื้นที่ทำนาเกลือมากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการผลิตเกลือทะเลไทยให้มีคุณภาพและยกระดับชีวิตของเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกลือทะเลไทย

ในการนี้เกษตรจังหวัดสมุทรสาครได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเกลือทะเลของจังหวัดสมุทรสาครว่า มีการสำรวจพื้นที่นาเกลือทะเลจังหวัดสมุทรสาครมีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ 427 ราย มีพื้นที่ทำนาเกลือ 24,343 ไร่ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยใช้โปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียมและการสำรวจพื้นที่จริง ปัจจุบันมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าสู่มาตรฐานเกลือตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 9055 -2562)  จำนวน  12 ราย จำนวน 455 ไร่ โดยได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการดำเนินโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปีงบประมาณ 2564 เพื่อบูรณาการ การดำเนินงานพัฒนาเกลือทะเลไทยของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

นายเลอพงษ์ จั่นทอง ที่ปรึกษาสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด นำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) โดยได้จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับนาเกลือทะเล การจัดทำแปลงต้นแบบและสมัครเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับนาเกลือทะเล การเตรียมความพร้อมของแปลงตามข้อกำหนด โดยได้รับการประสานจากหน่วยตรวจรับรองฯ เข้าตรวจรับรองในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวกรณ์กุลขจิต เรืองกิจไพศาล ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเลนำเสนอ การดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 5 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ผลิตเกลือให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และผลักดันเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเกลือทะเลไทย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปเกลือทะเลไทยชนิดต่างๆ เช่น เกลือเม็ด เกลือป่น ดอกเกลือ ผลิตภัณฑ์เกลือทำความสะอาด และขี้แดดนาเกลือ เป็นต้น ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากเกลือที่มีความหลากหลาย และสามารถเพิ่มมูลค่าเกลือทะเลให้มีมูลค่าสูงขึ้น

จากนั้นประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยพร้อมคณะ ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมแปลงนาเกลือทะเลที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) ของนายเลอพงษ์ จั่นทอง หมู่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยการตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลจังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้ ทำให้คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยและเกษตรกรชาวนาเกลือ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปบูรณาการแผนการบริหารจัดการเกลือทะเล ไทยอย่างเหมาะสมต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *