ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Ad Hoc) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Ad Hoc)
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Ad Hoc) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4
อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom’meeting) โดยมีผู้แทนจาก สถาบันเกลือทะเลไทย
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่นาเกลือสมุทรสาคร ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เข้าร่วมการประชุม
โดยประธานได้แจ้งที่ประชุมได้รับทราบถึงคำสั่งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Ad Hoc) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยที่ผ่านมา ได้แก่ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ สถานการณ์การผลิต  และการตลาด การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตเกลือทะเล และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปี 2566 – 2570 และ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2565 และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาคุณภาพของเกลือทะเลให้ได้มาตรฐานและให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการเกลือทะเลส่งให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋องใช้เกลือทะเลไทย เป็นวัตถุดิบในการผลิต และควรจัดให้มีการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเกลือทะเลไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการมั่นใจในคุณภาพของเกลือทะเลไทย

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *