ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายนวนิตย์  พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมบริหารโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีคณะกรรมการบริการโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลปี 2564 เข้าร่วมการประชุม
ที่ประชุมได้หารือหลักการปฏิบัติโครงการ ได้แก่ เกณฑ์การให้การสนับสนุน ขั้นตอนการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติการรับและเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต กรรมการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 ให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดำเนินโครงการ ต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *