ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่อยอดนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกลือทะเล

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนนาเกลือแปลงใหญ่สมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนา
บรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปเกลือทะเลไทย ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมแปลงนาเกลือทะเลต้นแบบ  และรับฟังปัญหาอุปสรรคการทำนาเกลือทะเลของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนนาเกลือแปลงใหญ่สมุทรสาคร ทั้งนี้หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ ได้มีข้อแนะนำในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บรักษา และแปรรูปผลิตภัณฑ์รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของเกลือทะเลโดยเฉพาะดอกเกลือที่มีมูลค่าและเป็นที่ต้องการของตลาด

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *