การประชุมหารือและประสานหน่วยงานภาคี

1. ประชุมหารือแนวทางการกระจายเกลือทะเล กับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์นาเกลือทะเล จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

2. ประชุมหารือร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนา และประสานความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่นาเกลือทะเลของไทย

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *