ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเล

สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลของเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล เพื่อชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตการตลาดและการแปรูปเกลือทะเลไทย วิเคราะห์การผลิตการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเกลือทะเลไทยในพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยการผลิตต้นทุนการผลิตการตลาดและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาผลิตการตลาดเกลือทะเลทั้งระบบอย่างยั่งยืน เป้าหมายเกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน สมาชิกสหกรณ์ ในพื้นที่ทำนาเกลือ 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และปัตตานี รวม จำนวน 200 ราย

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *