การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับชอบงานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย ระดับเขต จังหวัด และอำเภอ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย โครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปีงบประมาณ 2565 และการดำเนินการพัฒนาเกลือทะเลไทย ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน ได้แก่

  • การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 โดยได้ช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือ จำนวน 111 ราย ปริมาณเกลือ 39,841.17 ตัน ใช้เงินงบประมาณ 9,960,291.75 บาท
  • การสืบสารพิธีทำขวัญเกลือ เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรนาเกลือในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้ร่วมสืบสานพิธีทำขวัญเกลือในปีต่อไป พร้อมเตรียมจัดงานแรกนาเกลือในช่วงปลายปี 2565
  • การตรวจเยี่ยมเกษตรกร/หน่วยงานภาคี 2 ครั้ง ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกลือทะเลไทย สนับสนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ พัฒนาผลผลิตเกลือให้มีคุณภาพและปริมาณมาก แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยงการผลิตเกลือกับผู้ประกอบการที่ใช้เกลือเป็นวัตถุดินและผู้ค้าส่งเกลือทะเล
  • การจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อย เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *