เยี่ยมกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพื่อเยี่ยมหน่วยงานและหารือ
การแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทย ในประเด็น การแก้ไขปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำ และปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อกของเกษตรกร การขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ และ ร่างกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าเกลือ จำนวน 2 ฉบับ การพัฒนาผู้ประกอบการ ให้กับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลที่มีการรวมกลุ่ม เช่น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *