เยี่ยมชมการดำเนินงานสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 พร้อมด้วยด้วยคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์นาเกลือทะเลและผู้แทนเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล เพื่อร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือกับสถาบันอาหาร องค์ความรู้การพัฒนาแปรรูปเกลือทะเล พร้อมเยี่ยมชมผลงานของสถาบันอาหาร พิพิธภัณฑ์อาหาร นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหาร และศูนย์ปฏิบัติการ (Laboratory) และ โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *