ประชุมหารือมาตรการในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม นายอเนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวนันทมาส ทองปลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย ผู้แทนเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลจาก 7 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล สถานการณ์การผลิตและการตลาด และปัญหาอุปสรรคในการทำนาเกลือทะเลจากสถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พร้อมร่วมกันพิจารณาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล อาทิ การกำหนดมาตรการสำหรับการนำเข้าเกลือทะเลในช่วงฤดูกาลผลิตเกลือทะเลของประเทศไทย มาตรการรักษาระดับการผลิตและการบริโภคในระดับอุตสาหกรรรมอาหารจากเกลือทะเล มาตรการส่งเสริมเงินทุนสหกรณ์เพื่อการรวบรวมผลผลิต การเพิ่มมูลค่า และการแปรรูป และการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์เกลือทะเล ต่อมาในช่วงเวลา 13.30 น. คณะที่ประชุมดังกล่าวทางได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาเกลือและยุ้งฉางเก็บเกลือของนางเกตุแก้ว สำเภาทอง ณ สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมทุรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมกันประเมินศักยภาพการผลิตและการเก็บรักษาผลผลิตของเกษตรกรในปีการผลิต 2566/67 ที่จะใกล้จะมาถึงในช่วงเดือนมกราคม 2567 นี้

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *