ประชุมหารือแนวทางและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย นางสาวนันทมาส ทองปลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมหารือแนวทางและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ร่วมกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายประวัติ แดงบรรจง) รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์) และผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางและมาตรการในการพยุงราคาเกลือทะเล ที่คาดว่าจะมีประมาณผลผลิตในปีการผลิต 2566/67 จำนวน 692,470 ตัน เพื่อรักษาระดับราคาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต อนุรักษ์วิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณไม่ให้สูญหาย และในลำดับต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้เชิญผู้แทนเกษตรกรนาเกลือเข้าร่วมพิจารณามาตรการก่อนจะนำข้อสรุปที่ได้รับความตกลงร่วมแล้ว เสนอต่อการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *