สลท. บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ สศก. เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเกลือทะเล ปีการผลิต 2565/66

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย นำโดยนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2, 3 สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ ในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเกลือทะเล ปีการผลิต 2565/66 โดยมีเป้าหมายเป็นครัวเรือนตัวอย่างเกษตรกรในแหล่งผลิตเกลือทะเลสำคัญของประเทศ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดปัตตานี โดยกำหนดตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 256 ตัวอย่าง ระยะเวลาในการดำเนินการสำรวจ ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2566 ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อดำเนินการแผนเสร็จสิ้นจะทําให้ทราบถึงสภาพทั่วไปของกระบวนการผลิตเกลือทะเล ข้อมูลและต้นทุนผลตอบแทนจากการผลิตเกลือทะเล ทําให้สามารถวิเคราะห์ต้นทุน รายได้และผลตอบแทนจากการผลิตเกลือทะเล รวมทั้งทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการผลิตเกลือทะเลที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งการเก็บและสำรวจข้อมูลดังกล่าวในส่วนของเกษตรกรผู้ผลิตยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจในการผลิตต่อไปในอนาคตด้วย

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *