กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจวิเคราะห์เกลือทะเลไทย ผลักดันสู่มาตรฐานสากล

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจวิเคราะห์เกลือทะเลไทย
ผลักดันสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเกลือทะเล ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้ลงนามฯ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร
และนางวรรณี อู่ไพบูรณ์ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัส เป็นพยานการลงนามในครั้งนี้
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเกลือทะเล
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลไทย ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นแปลงต้นแบบ สามารถส่งตัวอย่างเกลือทะเลจากแปลงนาของตนมาขอรับการตรวจวิเคราะห์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกลือทะเลธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล และสามารถต่อยอดไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้
โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเกลือทะเล ในครั้งนี้ ได้กำหนดร่วมกันว่าในแต่ละปีจะให้บริการตรวจวิเคราะห์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 10 ตัวอย่าง
เป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 – 31 มีนาคม 2571 สำหรับเกษตรกรที่ประสงค์จะขอรับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเกลือทะเลตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะต้องเป็นเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และมีความต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเกลือทะเลธรรมชาติ (มกษ. 8402-2562) ซึ่งเกษตรกรสามารถติดตามประกาศการรับสมัครเข้าร่วมการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเกลือทะเล และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างเกลือทะเลส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการส่งตัวอย่างให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกลือทะเลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตามเป้าหมายของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ที่กำหนดให้ปี พ.ศ.2566 นี้ เป็นปีแห่งการส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานเกลือทะเลไทย

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *