เกษตรกรนาเกลือจังหวัดปัตตานี เตรียมความพร้อมสู่การขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสุนิภา คีรีนารถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ ติดตามการทำนาเกลือทะเลปัตตานี ในพื้นที่ตำบลบานา และตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมลงพื้นที่ และพูดคุยกับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลปัตตานี เกี่ยวกับประเด็นรายละเอียด การตรวจประเมิน และข้อกำหนด ตามแบบบันทึกรายงานการตรวจประเมิน มกษ.9055 และได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ในการเตรียมความพร้อมของแปลงเพื่อรับการตรวจประเมินแปลงให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันพูดคุย ตกลง ทำความเข้าใจ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี ในประเด็นการสำรวจต้นทุนการผลิตเกลือทะเล เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตเกลือทะเลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพข่าว : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *