กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงาน “ประเพณีการทำขวัญเกลือ” ที่เพชรบุรีประเดิมผลผลิตเกลือทะเลรอบแรกของปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีการทําขวัญเกลือ”ณ แปลงนาเกลือของเกษตรกร (นายคทาวุธ บุญมา) สหกรณ์เกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเข้าร่วม
การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์การผลิตเกลือทะเลของประเทศไทย พร้อมทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่เป็นแกนนำชาวนาเกลือจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยงานภาคี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน จำนวน 150 ราย โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีทำขวัญเกลือ นิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านเกลือทะเลภายใต้แนวคิด “อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ทางเศรษฐกิจ” จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การจำหน่ายสินค้าและอาหารแปรรูปจากเกลือทะเล และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเล
“ประเพณีการทำขวัญเกลือ” เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดสิริมงคลในการทำนาเกลือ ทำให้เกลือได้ราคาดีและไม่มีอุปสรรค โดยช่วงเวลาในการทำพิธีจะเริ่มกระทำเมื่อได้รับผลผลิตเป็นครั้งแรก ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และความมั่นคงในการดำเนินชีวิตกับการประกอบอาชีพทำนาเกลือ จึงมีพิธีบวงสรวงบูชาผู้พิทักษ์นาเกลือ ได้แก่ พระวายุ พระแม่คงคา และพระแม่ธรณี เพราะเทพยดาดังกล่าวจะช่วยให้ลมที่ดี น้ำที่เค็ม พื้นดินที่ดีเพื่อให้การทำนาเกลือได้ผลผลิตตามที่ต้องการ และประสบผลสำเร็จในการทำนาเกลือ
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องเกษตรสามารถแข่งขันได้อย่างภาคภูมิทั้งในระดับประเทศและสากล โดยวางแนวทางการพัฒนาตามนโยบายสำคัญของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือทะเล โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ อันเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเกลือทะเลด้วยวิธีการที่ทันสมัย นับเป็นการปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพทำนาเกลือตามความเชื่อดั้งเดิมของเกษตรกรชาวนาเกลือที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *