ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกลุฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล และนางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตลอดจนกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ
เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยที่ประชุมได้รับทราบสรุปรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาเกลือทะเล ว่าปัจจุบันมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรจำนวน 723 ราย มีพื้นที่การผลิตเกลือทะเล 25,849.80 ไร่ มีปริมาณเกลือทะเลคงค้างในยุ้งฉาง จำนวน 13,408 ตัน
ในการนี้ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2566 – 2570 การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร การจัดงานสืบสานพิธีทำขวัญเกลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ การขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) การผลักดันให้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า การแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานและเกณฑ์การพิจารณาความเสียหายสำหรับบรรจุในคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนานาเกลือทะเลให้เป็นมรดกทางการเกษตรโลก เห็นชอบในหลักการให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน การหาแนวทางส่งออกเกลือทะเลไปต่างประเทศ การตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคีและเกษตรกร จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจันทบุรี การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย
2) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเกลือทะเลเพื่อลดต้นทุนการผลิต
3) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเล
4) กิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตเกลือทะเล และ
5) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานาเกลือทะเลเป็นมรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS)
โดยที่ประชุมได้รับทราบแผนดังกล่าว และให้ทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 จัดแผนการบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งได้เห็นชอบโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อเสนอต่อกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป ด้านกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รายงานความคืบหน้าในการขอขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ ของกลุ่มเกษตรกรทำนาเกลือ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ว่าขณะนี้ได้รวบรวมรายละเอียดการขอขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ของเกษตรกรทั้ง 3 จังหวัด เพื่อเสนอสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไป
พร้อมกันนี้ ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย ได้เสนอโครงการสินเชื่อชะลอการขายเกลือทะเล ปีการผลิต 2565/66 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชะลอการขายเกลือทะเล ราคาคงที่ ในราคา 1.50 บาทต่อกิโลกรัม และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนาเกลือด้านค่าใช้จ่ายในครอบครัวและหนี้สิน รวมทั้งยกระดับระดับราคาเกลือให้สูงขึ้นและรักษาราคาให้มีเสถียรภาพ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษารายละเอียด และจัดทำร่างโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *