สสก2. ประชุมคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชุบรี โดยมี นางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเข้าร่วม และมีผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม

          โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมการคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS)
ครั้งที่ 1/2565 พร้อมทั้งผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นำเสนอการคัดเลือกพื้นที่การผลิตเกลือทะเลสู่มรดกทางเกษตรเกษตรโลก (GIAHS) โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นที่ของ FAO 5 ด้าน ได้แก่
1) เป็นพื้นที่ที่มีความมั่งคงทางอาหารและชีวิตความเป็นอยู่
2) มีความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร และระบบนิเวศเชิงชายฝั่ง
3) มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในท้องถิ่น
4) มีระบบวัฒนธรรมทางการเกษตร และ
5) มีความโดดเด่นทางภูมิทัศน์ 

          ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม ในการยื่นขอรับรองแหล่งผลิตนาเกลือทะเลสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) โดยมีมติเห็นชอบให้นำเสนอในรูปแบบภาพรวมของภาคตะวันตกทั้ง 3 จังหวัด เป็น 1 พื้นที่ นอกจากนี้ประธานฯ ได้แนะนำให้ผู้รับผิดชอบของสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ก่อนส่งให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นผู้เรียบเรียงข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพื้นที่ของ FAO ทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้มีความพร้อมในการยื่นขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลก
ตามแผนการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *