กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคีผลักดันการใช้เทคโนโลยีในการทำนาเกลือทะเลเพื่อยกระดับ เพิ่มมาตรฐานการผลิตเกลือทะเล

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบรถลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัติ” ณ กลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการฝึกอบรม


โดยที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำนาเกลือ จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการขนย้ายเกลือ และสามารถใช้ทดแทนแรงงานคนได้ ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้เกษตรกรควรหาทางเพิ่มมูลค่าเกลือทะเลโดยการเพิ่มสัดส่วนการผลิตดอกเกลือที่ปัจจุบันมีสัดส่วนดอกเกลือร้อยละ 5 ของปริมาณเกลือทั้งหมด ซึ่งหากมีการเพิ่มสัดส่วนปริมาณดอกเกลือจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น
ด้านนางสาวนันทมาส ทองปลี ได้เชิญชวนให้เกษตรกร เข้าร่วมการขอตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP การทำนาเกลือทะเล เพื่อเป็นการยกระดับ เพิ่มมูลค่า และขยายช่องทางการตลาดของเกลือทะเล ให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ส่วนเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ติดตาม กำกับ ดูแล ให้เกษตรกรสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง


นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเกลือทะเลให้สอดคล้องกับนโยบายเกษตรสมัยใหม่ ด้วยการปูผ้าใบในพื้นนาเกลือ ปรับปรุงยุ้งฉางเก็บเกลือ และเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หากเริ่มดำเนินโครงการเมื่อใดจะแจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรทราบต่อไป
โดยการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ ได้นำผลงานการวิจัยการพัฒนาต้นแบบรถลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัติ โดย ดร.ดวงกมล อังอํานวยศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะ มาปฏิบัติกับสภาพการใช้งานจริง เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานหาบเกลือ ลดต้นทุนจากค่าจ้างแรงงานหาบเกลือ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกลือทะเลไทยต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *