ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกลือทะเล

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกลือทะเลโดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนจากกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช กองแผนงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาระบบ เข้าร่วมการประชุม

โดยที่ประชุมได้ทราบเงื่อนไขและระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกลือทะเล โดยการช่วยเหลือเป็นครัวเรือน อัตราไร่ละ 1220 บาทไม่เกินครัวเรือละ 30 ไร่ โดยการช่วยเหลือเป็นพื้นที่รวมทั้ง 4 นา ได้สูงสุด จำนวน 30 ไร่/ครัวเรือน การช่วยเหลือจะสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการประกาศภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ และเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตร กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเงื่อนไขและระเบียบฯ ให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านเกลือทะเล กษ 01 กษ 02 และ กษ 03 ซึ่งมีความแตกต่างจากด้านพืช รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลนาเกลือลงในระบบทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและสามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือทะเลต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *