กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลไทย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Ad Hoc) ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ที่แปลงนาเกลือทะเล อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในประเด็นแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2566-2570 และแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลากรด้านนาเกลือทะเล ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลผู้ทำนาเกลือทะเล ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนาเกลือทะเลและเกษตรกร สามารถพัฒนาคุณภาพการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยเสริมให้มีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นต่อไป
โดยการสัมภาษณ์ดังกล่าวจะนำไปจัดทำเป็นเป็นสกู๊ปข่าวเพื่อเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ของกิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *