ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล และนางสาวนันทมาส ทองปลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ตลอดจนกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานมาตรฐานเกลือทะเลไทย ของกรมส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตเกลือทะเลตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปีงบประมาณ 2565 โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 200 ราย ในพื้นที่ 7 จังหวัด ทั้งนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาแปลง GAP นาเกลือทะเลต้นแบบ จำนวน 7 แปลง (จังหวัดละ 1 แปลง) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานมาตรฐานเกลือทะเลไทย ปี 2565 โดยมีเกษตรกรยื่นความจำนงขอรับรองมาตรฐานจำนวน 47 ราย ปัจจุบันได้รับการรับรองตาม มกษ. 9055-2562 จำนวน 7 ราย นอกจากนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานเกลือทะเล ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2565 ณ โรงแรม
ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและสร้างความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับบุคลากรที่ทำหน้าที่คณะกรรมการรับรอง ผู้ตรวจประเมิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ด้านการส่งเสริมและพัฒนานาเกลือทะเลเป็นมรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) โดยสำนักการเกษตรต่างประเทศ ประสานกับสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการยื่นขอขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลกให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งเครือขายที่เกี่ยวข้องโดยจะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 การฝึกอบรมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 และโครงการศึกษาดูงานการจัดกระบวนการระบบมรดกทางการเกษตรโลก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566

นอกจากนี้ สำนักงานการเกษตรต่างประเทศได้ให้ข้อมูลการใช้เกลือทะเลเพื่อละลายหิมะในต่างประเทศ ได้แก่ แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย และสหภาพยุโรป โดยแต่ละประเทศจะใช้เกลือเพื่อละลายน้ำแข็งบนท้องถนนและสนามบิน ในช่วงฤดูหนาว โดยเกลือเป็นสารขจัดน้ำแข็งที่มีข้อดีคือ สะดวก ง่ายต่อการจัดเก็บ และราคาไม่แพง ในการนี้ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักการเกษตรต่างประเทศ และสถาบันเกลือทะเลไทย ศึกษาคุณลักษณะของเกลือทะเลที่ใช้ละลายหิมะในต่างประเทศ เพื่อหาช่องทางการตลาดในอนาคต

สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาเกลือที่ประสบภัยพิบัติ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ . 2564 และเสนอร่างแนวทางดังกล่าว ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบรรจุในร่างคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัดที่มีพื้นที่นาเกลือทะเลไทยทราบต่อไป

ด้านแนวทางในการกำหนดราคาเกลือทะเลไทยที่เหมาะสม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กำหนดการประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เพื่อนำผลการหารือเข้าพิจารณากำหนดราคาเกลือทะเลไทยที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *