กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคี/เกษตรกรชาวนาเกลือทะเล พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกร 3 รายแรกของสมุทรสงคราม

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนา
เกลือทะเลไทย พร้อมด้วยนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคีและเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565 ณ สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้กำลังใจ ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยงการผลิตเกลือกับผู้ประกอบการ ที่ใช้เกลือเป็นวัตถุดิบและผู้ค้าส่งเกลือทะเล โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ได้มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) ของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวเกตุแก้ว สำเภาทอง นายเชาวน์ เฮงสกุล และนายธีระ จันทร์คง พร้อมทั้งกำชับให้เกษตรกรนาเกลือทะเลเร่งพัฒนาคุณภาพในการผลิตเกลือเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกลือทะเลไทยให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เกษตรจังหวัดสมุทรสงครามได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเกลือทะเลของจังหวัดสมุทรสงครามว่า มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาเกลือ จำนวน 149 ราย พื้นที่ 5223.82 ไร่ โดยคาดว่าจะมีผลผลิตในปีการผลิต 2564/65 ประมาณ 78,114 ตัน
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินการสนับสนุนเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ได้แก่
โครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ จำนวน 2 ราย คือ
นายสมัคร ทองคำสมุทร ได้รับชดเชยเงินส่วนต่างราคาเกลือ จำนวน 400 ตัน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
และนายเชาวน์เฮงสกุล ได้รับชดเชยเงินส่วนต่างราคาเกลือ จำนวน 200 ตัน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาแปลงนาเกลือต้นแบบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนางเกตุแก้ว สำเภาทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 50,000 บาท นำไปปรับปรุงการผลิตขั้นตอนการรักษาผลผลิตเกลือทะเล ทำให้ผลผลิตที่ได้สะอาดและปลอดภัย
จนได้รับการพัฒนาแปลงต้นแบบนาเกลือทะเลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด รวมทั้งเป็นจุดถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีให้เกษตรกรที่สนใจ โดยมีเกษตรกรและสถาบันการศึกษาต่างๆ มาเยี่ยมชมจำนวน 60 ครั้งต่อปี

นางเกตุแก้ว สำเภาทอง รองประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด กล่าวถึงผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด ว่า สหกรณ์มีทุนในการดำเนินงานลดลงจากปีก่อน เนื่องจากสหกรณ์นำทุนไปลงทุนถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาชุมนุมฯ มีผลขาดทุนสุทธิประจำปี ส่งผลให้มูลค่าหุ้นติดลบ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนและหุ้นคืน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดและรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผล
กระทบต่อรายได้ของสมาชิกที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรและรับจ้างทั่วไปซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน และจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่าครองชีพที่สูงขึ้นอาจส่งผลต่อกำลังความสามารถในการซื้อสินค้าของสมาชิก

จากนั้นประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมห้างหุ้นส่วนจำกัดเกลือป่นแม่กลอง ซึ่งดำเนิน กิจการเกี่ยวกับการแปรรูปเกลือทะเลและจำหน่ายเกลือ โดยรับซื้อเกลือทะเลจากเกษตรกรทั่วไป โดยแบ่งเกลือเป็น 3 เกรด ได้แก่ เกลือขาว เกลือกลาง และเกลือดำ ราคาที่รับซื้อจะแปรผันตามฤดูกาล จากนั้นจึงนำมา แปรรูปเป็นเกลือเม็ด เกลือป่น เกลือบริโภค แบบเติมและไม่เติมไอโอดีน ในสัดส่วนร้อยละ 96 และแปรรูปเป็นrefined salt (เกลือบริสุทธิ์) ในสัดส่วนร้อยละ 4 โดยมีปริมาณการจำหน่ายทั้งสิ้นประมาณ 12,000 ตันต่อปี กลุ่มลูกค้าของห้างฯ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 30 พ่อค้าคนกลาง ประมาณร้อยละ 20 และขายปลีก ประมาณร้อยละ 50

ต่อมาได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมบริษัทโรงงานน้ำปลาไทย(ตราปลาหมึก) จำกัด ซึ่งใช้เกลือทะเลเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ในปริมาณ 4,000 ตันต่อปี โดยรับซื้อเกลือทะเลจากเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งบริษัทมีความต้องการเกลือเม็ดขนาดใหญ่สีกลางถึงขาว โอกาสนี้คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยและผู้บริหารของบริษัทได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของเกลือที่บริษัทต้องการใช้ในการผลิตสินค้าและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตเกลือทะเลให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *