แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปลีกย่อย เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภับพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปลีกย่อย เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุในคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร นางสาวนันทมาส ทองปลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ตลอดจนผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ 7 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล ปี 2564/2565 มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรวม 7 จังหวัด จำนวน 975 ครัวเรือน 1,106 แปลง เนื้อที่ 23,021.29 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.6 เมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในปีการผลิต 2563/2564 โดยจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนมากที่สุด ร้อยละ 39.00 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในปีการผลิต 2564/65

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้หน่วยงานในพื้นที่ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากหากประสบภัยพิบัติจะสามารถขอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ จากการเก็บข้อมูลเกษตรกรนาเกลือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวม 7 จังหวัด 492 ครัวเรือน พื้นที่ 21,050.13 ไร่ โดยจังหวัดเพชรบุรี มีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากที่สุด จำนวน 207 ครัวเรือน พื้นที่ 19,130 ไร่
ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณา แนวทางและขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ผังขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร อีกทั้งข้อมูลประกอบการพิจารณาความเสียหายด้านเกลือทะเล ภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น อุทกภัย วาตภัย เกณฑ์การพิจารณาความเสียหาย แบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรทีประสบภัยธรรมชาติ แบบ กษ 01 โดยนำผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาบรรจุในคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือทะเลต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *