ประชุมหารือยกร่างแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาเกลือที่ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล เป็นประธานการประชุมหารือยกร่างแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาเกลือที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรจุในคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยมีนางสาวนันทมาส ทองปลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ตลอดจนผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ 7 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร
โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล ปี 2564/2565 มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรวม 7 จังหวัด จำนวน 597 ครัวเรือน 941 แปลง เนื้อที่ 19,041.27 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.57 เมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในปีการผลิต 2563/2564
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้เร่งรัดการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร เนื่องจากหากประสบภัยพิบัติจะสามารถขอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้จากการเก็บข้อมูลเกษตรกรนาเกลือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มีเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวม 7 จังหวัด 492 ครัวเรือน พื้นที่ 21,050.13 ไร่ โดยจังหวัดเพชรบุรี มีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากที่สุด จำนวน 207 ครัวเรือน พื้นที่ 19,130 ไร่
ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณาความเสียด้านเกลือ ได้แก่ ชนิดภัยพิบัติ ลักษณะการเกิดภัย ผลกระทบที่เกิดขึ้น เอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกร ที่ประสบภัยพิบัติ และเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือในกรณีการปรับเกลี่ยพื้นที่นาเกลือทะเลที่เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประสบภัย เพื่อนำผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือทะเลต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *