มาตรฐานเกลือทะเลไทย

ความก้าวหน้าของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) ในปีงบประมาณ 2565 โดยมีการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบรับรอง ดังนี้

 1. กรมวิชาการเกษตร (พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพชรบุรี)

(1) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ไปถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่แล้ว และจะขอส่งเข้ารับการตรวจสอบในต้นปีงบประมาณ 2566

(2) จังหวัดเพชรบุรี มีเกษตรกรยื่นขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (GAP) จำนวน 5 ราย โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจนับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 รายและมีเกษตรกรที่จะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมรับรองมาตรฐาน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จำนวน 2 ราย ได้แก่

 • นางสาวขวัญแก้ว กลิ่นน้อย พื้นที่ 85 ไร่
 • นางสาววชิราภรณ์ วัชรเสถียรพันธ์ พื้นที่ 167.35 ไร่

2. กรมประมง (พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสมุทรสาคร จันทบุรี และปัตตานี)

    (1) จังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรยื่นขอการรับรอง 12 ราย ยกเลิก 6 ราย ได้ดำเนินการตรวจประเมินไปและผ่านการประเมินแล้ว 3 ราย ได้แก่

 • นายเลอพงษ์ จั่นทอง พื้นที่ 42.583 ไร่
 • นางวรรณจิตร สินทะเกิด พื้นที่ 44.455 ไร่
 • นายพูนศักดิ์ นิลเภตรา พื้นที่ 95.848 ไร่

(2) จังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรยื่นขอการรับรอง 1ราย ได้ดำเนินการตรวจประเมินไปและผ่านการประเมินแล้ว 1 ราย ได้แก่

 • นางสาวจันทร์เพ็ญ มากพงษ์ พื้นที่ 46.5 ไร่

3. กรมปศุสัตว์ (พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสมุทรสงคราม และชลบุรี)

  (1) จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดได้จัดอบรมโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือทะเล เป้าหมายจำนวน 40 ราย โดยมีวิทยากรจากกรมปศุสัตว์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เข้าไปตรวจประเมินแปลงนาเกลือ เมื่อวันที่ 24 – 25 มกราคม 2565 จำนวน 7 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง และมีบางแห่งต้องเข้าไปตรวจสอบกระบวนการรื้อแปลงนาเกลือเพิ่มเติม ขณะนี้มีเกษตรกรผ่านการประเมิน จำนวน 5 ราย ได้แก่

 • นางสาวเกตุแก้ว สำเภาทอง พื้นที่ 384.5 ไร่
 • นายธีระ จันทร์คง พื้นที่ 67.5 ไร่
 • นายเชาว์ เฮงสกุล พื้นที่ 82 ไร่
 • นายสมัคร ทองคำสมุทร พื้นที่ 83.75 ไร่
 • นายศักดา เพ็ชรพุ่ม พื้นที่ 71.29 ไร่

(2) จังหวัดชลบุรี กรมปศุสัตว์ได้เข้าไปตรวจประเมินแปลงนาเกลือ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง และเข้าไปตรวจสอบกระบวนการรื้อแปลงนาเกลือทะเลเพิ่มเติม

GAP การทำนาเกลือทะเล โดย สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ