องค์กรเกษตรกร

ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี จดทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 182/6 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ชุมนุมฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกมีเสถียรภาพ มีอำนาจการต่อรองด้านราคากับตลาดหรือผู้ประกอบการรายใหญ่มีท้องที่ดำเนินงาน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

โดยสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด มีจำนวน 5 สหกรณ์ ได้แก่
1. สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
2. สหกรณ์การเกษตรนาเกลือทะเลสาคร จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
3. สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด  จังหวัดสมุทรสงคราม
4. สหกรณ์การเกษตรนาเกลือทะเลสงคราม จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม
5. สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบุรี

วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการผลิตและแปรรูปเกลือทะเล จำนวน 30 แห่ง
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่ จ.สมุทรสงคราม   
2. วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร 2 จ.สมุทรสงคราม
3. วิสาหกิจชุมชนบ้านเกลือขาวสมุนไพรไทยดี จ.สมุทรสงคราม 
4. วิสาหกิจชุมชนซีไรซมาเก็ตติ้ง จ.สมุทรสงคราม
5. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพเกลือสมุทรสงคราม             
6. วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่ จ.สมุทรสงคราม
7. วิสาหกิจชุมชนบ้านเพียงพอสมุนไพร จ.สมุทรสงคราม        
8. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางแก้ว จ.สมุทรสงคราม
9. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเกลือสมุทร บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม    
10. วิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรสมุนไพร จ.สมุทรสาคร
11. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 5 จ.สมุทรสาคร                  
12. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่9 จ.สมุทรสาคร
13. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรธรรมชาติบ้านน้องพร จ.สมุทรสาคร               
14. วิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงวิถีชุมชน ตำบลกาหลง จ.สมุทรสาคร
15. วิสาหกิจชุมชนนาเกลือสัมพันธ์ จ.สมุทรสาคร                                
16. วิสาหกิจชุมชนเกลือบางขุดสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
17. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรธัญธิตา จ.สมุทรสาคร                                
18. วิสาหกิจชุมชนศูนย์อาชีพ ตำบลบางโทรัด จ.สมุทรสาคร
19. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง จ.เพชรบุรี              
20. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร วรางค์พร จ.ชลบุรี
21. วิสาหกิจชุมชนตำหรุสัมพันธ์ จ.ชลบุรี                                          
22. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จ.ชลบุรี
23. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีบางปะกงและผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา 
24. วิสาหกิจชุมชนนาเกลือบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
25. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูมิใจอนงค์ จ.จันทบุรี                                
26. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเกลือสมุทรตันหยงลุโละ จ.ปัตตานี
27. วิสาหกิจชุมชน Herb Home จ.ปัตตานี                                       
28. วิสาหกิจชุมชนบาราโหมพิชิตไอโอดีน จ.ปัตตานี
29. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานา หมู่ที่ 2 จ.ปัตตานี                     
30. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกลือเม็ดบ้านบานา จ.ปัตตานี

ผลิตภัณฑ์และสินค้าแปรรูปเกลือทะเล โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน