บุคลากร

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุทชน กรมส่งเสริมการเกษตร

นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต   
หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Add Hoc)
นางสาวนันทมาส ทองปลี  
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย
นายพัทยา ชุมเพชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจีรนันท์ ไทยสุชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวธัญญกาญจน์ ผดุงกมล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง