บุคลากร

บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร

นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต   
ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร
หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Add Hoc)
นางสาวนันทมาส ทองปลี  
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย
นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจีรนันท์ ไทยสุชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ว่าง

นายพัทยา ชุมเพชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ว่าง
ว่าง