ทะเบียนเกษตรกร

พื้นที่ทำนาเกลือทั้งหมด ฤดูกาลผลิต 2565/66 ประมาณ 628 ครัวเรือน 2,457 แปลง
พื้นที่ 23,314.91ไร่ ใน 7 จังหวัด (จากผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการสำรวจ) ดังนี้
1. จังหวัดสมุทรสาคร 229 ครัวเรือน 1,073 แปลง พื้นที่ 9,369.83 ไร่
2. จังหวัดเพชรบุรี 116 ครัวเรือน 892 แปลง พื้นที่ 6,856.35 ไร่
3. จังหวัดสมุทรสงคราม 154 ครัวเรือน 274 แปลง พื้นที่ 5,716.47 ไร่
4. จังหวัดปัตตานี 103 ครัวเรือน 104 แปลง พื้นที่ 521.83 ไร่
5. จังหวัดชลบุรี 5 ครัวเรือน 31 แปลง พื้นที่ 318.25 ไร่
6. จังหวัดฉะเชิงเทรา 14 ครัวเรือน 51 แปลง พื้นที่ 315.00 ไร่
7. และจังหวัดจันทบุรี 7 ครัวเรือน 32 แปลง พื้นที่ 217.18 ไร่
ตามลำดับ (กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2566)