ทะเบียนเกษตรกร

พื้นที่ทำนาเกลือทั้งหมด ฤดูกาลผลิต 2565/66 ประมาณ 21,842.08 ไร่ ใน 7 จังหวัด (จากผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการสำรวจ) ดังนี้
1. จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ 9,328.83 ไร่ เกษตรกร 228 ครัวเรือน
2. จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่  5,656.77 ไร่ เกษตรกร 153 ครัวเรือน
3. จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่  5,484.22 ไร่ เกษตรกร 101 ครัวเรือน
4. จังหวัดปัตตานี พื้นที่ 521.83 ไร่ เกษตรกร 103 ครัวเรือน
5. จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ 315 ไร่ เกษตรกร 14 ครัวเรือน
6. จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ 217.18 ไร่ เกษตรกร 7 ครัวเรือน
7. และจังหวัดชลบุรี พื้นที่ 318.25 ไร่ เกษตรกร 5 ครัวเรือน
ตามลำดับ (กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2566)