ทะเบียนเกษตรกร

 • พื้นที่ทำนาเกลือทั้งหมดประมาณ 48,354.64 ไร่
  ใน 7 จังหวัด 
  (จากผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการสำรวจ) ดังนี้
  1. จังหวัดสมุทรสาคร 24,343 ไร่ (ร้อยละ 50.34)
  2. จังหวัดเพชรบุรี 16,476.51 ไร่ (ร้อยละ 34.07)
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม 5,770 ไร่ (ร้อยละ 11.93)
  4. จังหวัดชลบุรี 656 ไร่ (ร้อยละ 1.36)
  5. จังหวัดปัตตานี 473.13 ไร่ (ร้อยละ 0.98)
  6. จังหวัดฉะเชิงเทรา 347 ไร่ (ร้อยละ 0.72)
  7. และจังหวัดจันทบุรี 289 ไร่ (ร้อยละ 0.60)
  ตามลำดับ (กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2564)
 • ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล
  ใน 7 จังหวัด
  ความก้าวหน้าผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลประจำปี 2564/65 ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
  มีจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรวม 7 จังหวัด จำนวน 723 ครัวเรือน
  1,211 แปลง เนื้อที่25,849.80 ไร่ (เริ่มฤดูกาลผลิต 1 ตุลาคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 76.42 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในปีการผลิต 2563/64 และการสำรวจจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร