ต้นทุนการผลิตเกลือ

๒) ต้นทุนการผลิตเกลือทะเลฤดูการผลิต ๒๕๖๕/๖๖
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลต้นทุนการผลิตเกลือทะเลฤดูการผลิต ๒๕๖๕/๖๖ พร้อมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และจังหวัดปัตตานี เพื่อจัดเก็บข้อมูลค่าแรงงาน ค่าปัจจัยการผลิตนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตเกลือทะเล โดยเป้าหมายครัวเรือนตัวอย่างอยู่ที่ ๒๕๖ ตัวอย่าง ซึ่งจัดเก็บได้จริงเพียง ๑๗๔ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๗ ของครัวเรือนตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม สศก. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตเกลือทะเลฤดูการผลิต ๒๕๖๕/๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามตาราง

หน่วย : บาท/ไร่

รายการประเทศภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้
๑.ต้นทุนผันแปร๗,๓๐๕.๓๓๗,๔๐๘.๖๑๕,๖๒๖.๙๑๒,๘๗๔.๓๔
๑.๑ ค่าแรงงาน๕,๘๐๗.๕๕๕,๘๘๕.๕๑๔,๗๑๒.๙๗๑,๙๓๖.๘๔
๑.๒ ค่าวัสดุ๑,๐๕๑.๙๒๑,๐๗๐.๙๓๕๗๐.๕๑๗๖๒.๐๗
๑.๓ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน๔๔๘.๘๖๔๕๒.๑๗๓๔๓.๔๓๑๗๕.๔๓
๒. ต้นทุนคงที่๒,๗๗๑.๕๖๒,๘๐๖.๔๕๒,๐๐๙.๔๑๑,๘๗๐.๖๓
๓. ต้นทุนรวมต่อไร่๑๐,๐๗๖.๘๙๑๐,๒๑๕.๐๖๗,๖๓๖.๓๒๔,๗๔๔.๙๗