ติดต่อเรา

แผนที่ตั้ง


กรมส่งเสริมการเกษตร
อาคาร 1 ชั้น 4
เลขที่ 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0 2579 3015 , ภายใน 505
E-mail : seasaltdoae@gmail.com