Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

0

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลไทย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Ad Hoc) ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ที่แปลงนาเกลือทะเล อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในประเด็นแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2566-2570 และแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลากรด้านนาเกลือทะเล ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลผู้ทำนาเกลือทะเล ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนาเกลือทะเลและเกษตรกร สามารถพัฒนาคุณภาพการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยเสริมให้มีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นต่อไปโดยการสัมภาษณ์ดังกล่าวจะนำไปจัดทำเป็นเป็นสกู๊ปข่าวเพื่อเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ของกิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565 ผู้เข้าชม...

0

กระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและหน่วยงานภาคี เดินหน้าขยายผล GAP เกลือทะเล พร้อมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคีและเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี แปลงนาเกลือทะเล และแปลงไม้ผลของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กำลังใจ ข้อเสนอแนะ...

0

ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรชี้แนวโน้มอนาคตเกลือทะเลไทยและแนวทางการพัฒนา

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ได้บรรยาย หัวข้อ “สถานการณ์แนวโน้มของอนาคตเกลือทะเลไทยและความสำคัญการจัดการพื้นที่การผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกลือทะเล”และ “แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาเกลือทะเล”   ในการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกลือทะเล (Zoning) ระดับเขต ณ โฮเทล ฟิวส์ ระยอง จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ในการนี้ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ได้บรรยายถึงสถานการณ์เกลือทะเลไทยในปัจจุบันว่า แหล่งผลิตเกลือทะเลที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มที่มีการผลิตมาก ประมาณร้อยละ 98 ของผลผลิตทั้งประเทศ มี 3 จังหวัด คือ...

0

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล และนางสาวนันทมาส ทองปลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ตลอดจนกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานมาตรฐานเกลือทะเลไทย ของกรมส่งเสริมการเกษตร...

0

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยความก้าวหน้าการพัฒนาเกลือทะเลครึ่งปีแรก

เมื่อวันที่  7 เมษายน 2565นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ปี 2575  โดยมีนางสาวนันทมาส ทองปลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ตลอดจนผู้แทนจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 3 5 สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ 7 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยที่ประชุมได้รับทราบ...

0

กระทรวงเกษตรฯ เร่งสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบมรดกทางการเกษตรโลก

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวนันทมาส ทองปลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เข้าร่วมการประชุมเรื่องการสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบมรดกทางการเกษตรโลก ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองแผนงาน และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม โดยผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศแจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ประสานงานกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดฝึกอบรมออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆ ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรโลก โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 ส่วนการฝึกอบรมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2565  นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานการจัดการระบบมรดกทางการเกษตรโลกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566...

0

การประชุมขับเคลื่อนแนวทางในการกำหนดราคาเกลือทะเลไทยที่เหมาะสม

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแนวทางในการกำหนดราคาเกลือทะเลไทยที่เหมาะสม โดยมีนางสาวนันทมาส ทองปลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ตลอดจนผู้แทนจากกรมการค้าภายใน การการค้าต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตรโดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล ปี 2564/2565 มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรวม 7 จังหวัด จำนวน 597 ครัวเรือน...

0

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคี/เกษตรกรชาวนาเกลือทะเล พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกร 3 รายแรกของสมุทรสงคราม

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคีและเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565 ณ สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กำลังใจ ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยงการผลิตเกลือกับผู้ประกอบการ ที่ใช้เกลือเป็นวัตถุดิบและผู้ค้าส่งเกลือทะเล โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้การต้อนรับ โอกาสนี้ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ได้มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP...

0

แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปลีกย่อย เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภับพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปลีกย่อย เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุในคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร นางสาวนันทมาส ทองปลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ตลอดจนผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ 7 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ...

0

ประชุมหารือยกร่างแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาเกลือที่ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล เป็นประธานการประชุมหารือยกร่างแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาเกลือที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรจุในคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยมีนางสาวนันทมาส ทองปลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ตลอดจนผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ 7 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรโดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล ปี 2564/2565 มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรวม 7 จังหวัด จำนวน 597 ครัวเรือน 941 แปลง เนื้อที่...