Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

0

อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL

นางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย (สลท.) และคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทย ในงาน “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน การร่วมจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกลือทะเลไทย ช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง ผ่านเรื่องราวการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้า ตั้งแต่สินค้าเกลือทะเล ไม่ว่าจะเป็น ดอกเกลือ หรือเกลือขาว ไปจนถึงการยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์สปา สบู่...

0

กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าขับเคลื่อนขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ทำนาเกลือทะเลไทยเป็นมรดกทางการเกษตรโลก

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลมรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาหารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ และถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Application โดยมีนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และผู้แทนกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กองพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 3 และ 5 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี...

0

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเกลือหวานปัตตานี หนึ่งเดียวในประเทศไทย แห่งเดียวในคาบสมุทรมลายู

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย มอบหมายนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล (Add Hoc) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ วิสาหกิจชุมชนเกลือเม็ดบานา หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองปัตตานี และวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยม เป็นขวัญและกำลังใจรวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ โดยเน้นติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์นำการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงการผลิตเกลือกับผู้ประกอบการที่ใช้เกลือเป็นวัตถุดิบและผู้ค้าส่งเกลือทะเล และการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ...

0

แนวทางการพัฒนาความร่วมมือให้พื้นที่การทำนาเกลือทะเลในจังหวัดเพชรบุรีสู่การเป็นมรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เข้าร่วมหารือกับนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในแนวทางการพัฒนาความร่วมมือให้พื้นที่การทำนาเกลือทะเลในจังหวัดเพชรบุรีสู่การเป็นมรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) และการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาในเวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการและติดตามการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลของสถาบันเกลือทะเลไทย โดย จุดที่ 1 ที่สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด...

0

จัดทำข้อมูลเอกภาพและแนวทางส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเกลือครั้งที่ 2 จังหวัดปัตตานี

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย นำโดยนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ร่วมกับกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเอกภาพและแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเกลือทะเล ของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 – 21กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายจำเดิม ทองคำ เกษตรจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลต้นทุนการผลิตเกลือ จากเกษตรในพื้นที่ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 20...

0

ลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญาการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุง ที่รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญาการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุง ที่รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย (Globally Important Agricultural Heritage Systems: GIAHS) ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สำนักงานเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้อำนวยการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ในการนี้...

0

แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของการทำนาเกลือทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

13 กรกฎาคม 2566 นายนวนิตย์ พลเคน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เข้าร่วมหารือกับนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในประเด็นแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของการทำนาเกลือทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในการลงพื้นที่ตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เข้าชม : 62

0

ขับเคลื่อนและบูรณาการการบริหารจัดการเกลือทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายนวนิตย์ พลเคน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมหารือกับนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองเอก อาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการบริหารจัดการเกลือทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผู้เข้าชม : 81

0

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลางภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลางภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ได้ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลรายละเอียดหลักการและเหตุผลที่ประสงค์ขอปรับแก้ไขชื่อจาก “นาเกลือสมุทร” เปลี่ยนเป็น “นาเกลือทะเล” ตามคำนิยาม “ประกอบการเกษตร”...

0

สลท. บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ สศก. เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเกลือทะเล ปีการผลิต 2565/66

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย นำโดยนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2, 3 สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ ในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเกลือทะเล ปีการผลิต 2565/66 โดยมีเป้าหมายเป็นครัวเรือนตัวอย่างเกษตรกรในแหล่งผลิตเกลือทะเลสำคัญของประเทศ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดปัตตานี โดยกำหนดตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 256 ตัวอย่าง ระยะเวลาในการดำเนินการสำรวจ ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม...