กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมความพร้อมส่งพื้นที่ทำนาเกลือทะเลของไทย เป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสาวนันทมาส ทองปลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายนางสาวจีรนันท์ ไทยสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวธัญญกาญจน์ ผดุงกมล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GIAHS National Workshop for Thailand 2023 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานเลขานุการมรดกทางการเกษตรโลก ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สาระสำคัญของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ เพื่อเป็นเวทีในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจระบบพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พื้นที่ระบบมรดกทางการเกษตรโลกในเอเซียและยุโรป อาทิ การปลูกองุ่น จากประเทศสเปน การทำสวนลอยน้ำ ประเทศบังกลาเทศ ระบบการเกษตรของประเทศชิลี เป็นต้น โดยจะมีการประชุมสัมมนาครั้งต่อไปในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นการนำเสนอกรณีศึกษาของพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก ประเทศไทยจะนำเสนอพื้นที่ส่งเสริมการผลิตเกลือทะเลในจังหวัดปัตตานีในครั้งต่อไปด้วย

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *