งานส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือและการบริหารจัดการเกลือทะเลครบวงจร และการลงนามทำสัตยาบันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือและการบริหารจัดการเกลือทะเลครบวงจร และการลงนามทำสัตยาบันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสหกรณ์เกลือทะเล และเกษตรกรเข้าร่วม การลงนามสัตยาบันครั้งนี้ เป็นการตกลงร่วมกันของสมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทยจำกัด สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด และสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ในการกำหนดราคาขั้นต่ำของเกลือทะเลไทย 3 ชนิด คือ เกลือขาว ตันละ 1,800 บาท เกลือกลาง ตันละ 1,500 บาท และเกลือดำ ตันละ 1,300 บาท นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคี เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร รวมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการโลจิสติกส์และการตลาดเกลือทะเล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *