ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพีรพันธ์ คอทอง รักษาราชการแทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ จากประเทศต่างๆ และนางสาวนันทมาส ทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตลอดจนกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีแรกนาเกลือ” ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ กระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือ โดยผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในกิจกรรมครั้งนี้มากที่สุด และเห็นว่าควรมีการจัดงานนี้ทุกปี ซึ่งผลที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพ ในการผลิตเกลือทะเลที่ได้มาตรฐาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสร้างขวัญกำลังใจและรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือ และสาธารณชนเกิดการรับรู้การผลิตเกลือทะเลของไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตเกลือทะเลในปีการผลิต 2565/2566 ว่าจะมีผลผลิตเกลือทะเลรวม 7 จังหวัด จำนวน 531,201.87 ตัน จังหวัดที่มีปริมาณผลผลิตเกลือทะเลมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 219,292.00 ตัน คิดเป็นร้อยละ 41.27 รองลงมาคือจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 208,674.84 ตัน คิดเป็นร้อยละ 39.28 ด้านสถาบันเกลือทะเลไทย ได้รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเกลือทะเลไทยและการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี 2559 จนปัจจุบัน โดยยกระดับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และ Kick off เป็น “ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC)” ซึ่งจัดตั้งตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) ให้เป็นแหล่งบริการเกษตรกร ที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน

การประชุมครั้งนี้ ยังมีผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ จากประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อิตาลี ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย จีน และญี่ปุ่น ได้นำเสนอสถานการณ์ด้านต่างๆ ของเกลือในแต่ละประเทศ เช่น การผลิต การนำเข้า การส่งออก การใช้งานเกลือในประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพัฒนา การผลิต การแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการตลาดของเกลือทะเลไทยต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *