กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่เกลือทะเลไทย ในงานประเพณีแรกนาเกลือ ที่สมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวนันทมาสทองปลี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ดำเนินการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีแรกนาเกลือ”
โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานในพิธี ณ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งถือเป็นการจัดงานประเพณีแรกนาเกลือเป็นครั้งแรกของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์การผลิตเกลือทะเลของประเทศไทย กระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือ และเริ่มต้นการผลิตใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อยอดธุรกิจการเกษตร สำหรับ “ประเพณีแรกนาเกลือ”จะจัดขึ้นก่อนเริ่มทำนาเกลือในแต่ละปี คือประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือช่วงหลังออกพรรษา โดยถือฤกษ์ยามอันดีคือตรงกับวันพฤหัสบดีและวันธงชัย ในเวลาเช้าของวัน ตั้งแต่ 07.00 เป็นต้นไป ผู้ทำพิธีจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการทำนาเกลือ ทำให้การทำนาเกลือมีความราบรื่น ไม่มีอุปสรรค และได้ผลผลิตเกลือเป็นจำนวนมาก จึงมีพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยของมงคล อาทิ ขนมต้มแดงต้มขาว ขนมขี้หนู ไข่ต้ม หัวหมู เป็ดพะโล้ และผลไม้มงคล 9 อย่าง เป็นต้น โดยเจ้าพิธีจะทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพยดา ถวายเครื่องสักการะเป็นเครื่องบูชา ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรตินำพลั่วขุดดินขานาเพื่อเริ่มการทำนาเกลือทะเล นำกระทงบรรจุขนมมงคลไปวางบริเวณหูนา เสร็จแล้วจึงทำการประพรมน้ำพระพุทธมนต์บริเวณหูนาเพื่อเป็นสิริมงคล และตีฆ้องเป็นสัญญาณการปล่อยน้ำเข้านาเริ่มต้นการทำนาเกลือ ภายในงานครั้งนี้นอกจากประเพณีแรกนาเกลือแล้ว ยังมีนิทรรศการของหน่วยงานภาคี ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในด้านต่าง ๆ เช่น ทิศทางในการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปี 2566 – 2570 โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาเกลือทะเลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (GAP เกลือทะเล) โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การแสดงเทคโนโลยีการพัฒนาต้นแบบรถลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัติ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการเชื่อมโยงการทำนาเกลือกับกิจกรรมอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล จัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางสายเกลือ ภายใต้แนวคิด “Salt Sand Seafood”
ผลจากการจัดงานในครั้งนี้ ทำให้เกษตรกรชาวนาเกลือเกิดขวัญกำลังใจในการสืบสานอาชีพการทำนาเกลือที่สืบเนื่องมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เกิดความภาคภูมิในในอาชีพเกษตรกร รวมทั้งเป็นการรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศไทย ให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *